Trường ĐH Đà Nẵng

TT

Khối ngành

Ngành Đào tạo

Thời gian

học

Đối tượng

1

Kinh tế
(đào tạo đại học)

Kế toán

9 học kỳ

Đã tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương.

2

Quản trị kinh doanh

9 học kỳ

3

Kinh tế
(đào tạo liên thông từ trung cấp lên đại học)

Kế toán

6 học kỳ

Đã tốt nghiệp Trung cấp cùng chuyên ngành hoặc gần chuyên ngành đào tạo.

4

Tin học quản lý

6 học kỳ

5

Tiếng Anh
(đào tạo đại học)

Tiếng Anh qua mạng

(Bằng 1)

9 học kỳ

Đã tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương.

6

Tiếng Anh qua mạng

(Bằng 2)

4 học kỳ

Đã tốt nghiệp Đại học

7

Sư phạm

(đào tạo đại học)

SP. Giáo dục Mầm non

9 học kỳ

Đã tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương.

8

Sư phạm

(đào tạo liên thông từ trung cấp lên cao đẳng)

SP. Giáo dục Mầm non

3 học kỳ

Đã tốt nghiệp Trung cấp cùng chuyên ngành đào tạo.

9

SP. Giáo dục Tiểu học

3 học kỳ

10

Sư phạm

(đào tạo liên thông từ cao đẳng lên đại học)

SP. Giáo dục Mầm non

4 học kỳ

Đã tốt nghiệp Cao đẳng cùng chuyên ngành đào tạo.

11

SP. Giáo dục Tiểu học

4 học kỳ

Thông tin liên hệ:

– Trung tâm Đào tạo Thường xuyên – Đại học Đà Nẵng

– Điện thoại: 05113.849244 – 05113.834284 – 05113.840450 (Tiếng Anh)

– Website: www.cce.com.vn, Email: cce@cce.com.vn.

Trường ĐH Đà Nẵng