Trường ĐH Huế

Ngành đào tạo:

– Sư phạm: Toán học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Mầm non.

– Luật, Quản trị kinh doanh, Kế toán.

Thông tin liên hệ:

Trung tâm ĐTTX – Đại học Huế, 05 đường Hà Nội, thành phố Huế

– Điện thoại: 0543 833538 (Văn phòng), 0543 846657 (Công tác sinh viên), 0543 830756 (Kế hoạch – Tài chính).

– Fax: 0543 833652 – Website: www.huecdt.edu.vn – Email: huecdt@dng.vnn.vn

Văn phòng đại diện tại Đà Nẵng, số 93 – Núi Thành, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

– Điện thoại: 05113 893919

Các Cơ sở tiếp nhận chương trình Đào tạo Từ xa, các đơn vị phối hợp đào tạo của Trung tâm Đào tạo Từ xa – Đại học Huế tại các địa phương.

Trường ĐH Huế